«Ένα κομμάτι βράχος καταμεσής στην θάλασσα, η Ύδρα του πολιτισμού, της ιστορίας, των θρύλων και των μυστηρίων...»

Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2022

Ανακοίνωση του Κουλούρειου Νοσοκομείου Ύδρας

 

"ΠΑΝΑΓΙΑ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ"
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ & ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ & ΒΕΡΑΣ ΚΟΥΛΟΥΡΑ
(Ν.Π.Ι.Δ. ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΎ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ) 
τηλ: 22980-53150, 22980-53053, Fax: 22980-52238 
Τ.Κ.: 180 40 ΥΔΡΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Τό Νοσοκομείο μας, μέ τήν έπιστημονική βοήθεια τών Ίατρών καί τών Νοσηλευτριών, περιθάλπει άσθενεϊς μέ τόν καλύτερο τρόπο καί προσφέρει ένα σπουδαίο έργο στήν άντιμετώπιση τού άγαθού τής ύγείας. "Ομως κάποιοι συμπολίτες μας, εύτυχώς είναι άλήθεια έλάχιστοι, δέν κατανοούν, ότι τό Ίδρυμα έχει κανόνες πού άφορούν στό έπισκεπτήριο, στή συμπεριφορά άσθενών καί τών συγγενών τους, τούς όποίους πρέπει μέ εύλάβεια νά έφαρμόζουν.
Τό δωμάτιο δέν τό μεταβάλλουμε σέ καπνιστήριο, ούτε σέ άποθήκη άχρήστων πραγμάτων.
Οί νοσηλεύτριες κάνουν στι έπιβάλλεται άπό τούς κανονισμούς, άλλά σέ ίδιαίτερες περιπτώσεις, δέν δύναται νά λειτουργούν ώς «άποκλειστικές».
Δι'  όλα τά άνωτέρω έχουμε καί φωτογραφικό ύλικό.
Τό Νοσοκομείο μας σέ περιπτώσεις άνασφαλίστων καί άποδεδειγμένα πτωχών άσθενών παρέχει νοσηλεία δωρεάν.
Δυστυχώς τήν κατάστασιν -όρισμένες φορές- δέν βοηθούν ούτε οί συγγενείς.
Τό Νοσοκομείο λειτουργεί χάρις στούς Ιδρυτές του στούς χορηγούς, τούς εύεργέτες καί τούς έθελοντές του.
O Πρόεδρος καί τά μέλη τού Δ. Σ. καταβάλλουν εύχαρίστως κάθε προσπάθεια, ή όποία άπαιτεί κόπο μόχθο, τρέξιμο, όμως αύτό πού δέν άντέχουν, είναι ή άδικη συμπεριφορά όλίγων καί ή άχαριστία έκείνων όσοι δέν κατανοούν αύτούς τούς κόπους καί γκρεμίζουν ένα ώραίο έργο, άναγκαίο γιά τό Νησί.
Έκ τού Διοικητικού Συμβουλίου


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου